aso

 

Внедряване на програмни продукти

Целта на внедряването на система за управление на бизнеса е да се подобрят планирането и управлението на бизнес-процесите и на финансовата и управленска отчетност. Внедряването на съвременна финансово-счетоводна система е вече необходимост за ефективно управление на бизнеса и на отделните бизнес-процеси в една фирма.
Дългогодишният ни опит в тази област,  в комбинация с притежаваната от нашите специалисти компетентност в областта на финансово-управленска отчетност и счетоводното и данъчно законодателство, ни дават основание да  вярваме, че можем да допринесем за увеличаване на ефективността и постигането на целите на внедряването на ERP система.
      Услугите, които ви предлагаме при внедряване на система за управление на бизнеса включват:

 • Проучване на бизнес процесите, протичащи във вашата организaция
 • Специфициране на функционалните изисквания към системата, за да се гарантира максимално използване на предлаганата функционалност
 • Дефиниране на бизнес процесите, протичащи във вашата фирма
 • Професиолна подготовка и утвърждаване на документите по процеси
 • Дефиниране на бланки за печат, счетоводни настройки, настройки  на елементите на отделните номенклатури и на допълнителните им характеристики, необходими за осигуряване на аналитични данни.
 • Дефиниране на потребителски справки и отчети, които да дават най-пълна и точна информация на ръководството, с цел вземане на правилни управленски решения.
Какво е БП (бизнес процесор)?

В реалния бизнес различните видове сделки са съпроводени с различни документи, включително и вътрешни за организацията, с различно съдържание за всяка организация и със специфична последователност във времето. Стоките също имат различен жизнен цикъл.

БП е системата, която движи всички документи свързани с бизнеса и финализира процесите в счетоводството.
БП е системата, която следва плътно Вашата специфика като позволява Вие да определите:

 • Видовете документи, които циркулират във Вашата организация. 
 • Съдържанието на тези документи. 
 • Връзката между документите, кой след кой следва. 
 • Списъка, съдържанието и вида на документите, които трябва да се печатат. 
 • Действията, които могат да се извършват върху конкретен документ в зависимост от статуса му. 
 • Отражението на документите, съответствуващи на жизнения цикъл на стоката върху склада.

БП е системата, която Ви позволява с няколко „кликвания” да получите ясна, разбираема и в желаната от Вас детайлност информация за произволен период от време за състоянието на сделките и финансите на организацията Ви.

Какво е Kонто?

КОНТО е програмен продукт, предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси във фирмата. В системата се въвежда информацията от първичните счетоводни документи и на тази база се извеждат всички необходими счетоводни справки.

КОНТО автоматизира и процесите на сторниране и корекция на счетоводната информация, изготвяне на дневници по ДДС на хартия и на дискета, инвентаризация, преоценка на валута, приключване на отчетните периоди. КОНТО може да функционира като самостоятелен продукт за автоматизация на счетоводството, както и като част от интегрираната система на dWare за цялостна автоматизация на бизнес процесите.
 
Цели, които си поставя системата
Целта на КОНТО е да улесни оперативната работа в счетоводството, свързана с обработка на първичните документи и напълно да автоматизира процеса на формиране и извеждане на необходимите счетоводни и управленски справки.

Резултати, които се постигат при работа със системата
Като резултат от работата с КОНТО значително се намалява времето за обработка на документите. Извеждат се всички необходими справки в исканата дълбочина и детайлност. Това позволява на счетоводителите да поставят акцента в работата си върху контрола и анализа на стопанските процеси във фирмата, а не върху обработката на документите.

Функционален обхват
Функционалният обхват на КОНТО е подчинен на описаните цели. В системата са включени следните групи функции:

 • Настройка на системата към спецификата на организацията – дефиниране на специфични номенклатури и сметкоплан, на масови и свързани операции.
 • Оперативна работа – въвеждане на начални салда и счетоводни записвания, сторниране, корекция на счетоводни статии, автоматични операции, издаване на касови, банкови документи и фактури.
 • Извеждане на справки – стандартни справки, извлечения по сметки, описи на папки, дневници по ДДС.
 • Администриране на системата – дефиниране на потребители, архивиране и възстановяване, следене на комплектността на данните, преиндексиране, приключване на отчетните периоди.
Николай Иванов | ©2013 АСО ЕООД